Loading color scheme

Prelegenci

Dr Izabela Grabowska

przedstawiciel firmy EGO – Evaluation for Government Organization, ekspert w procesie tworzenia i konsultowania zapisów „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030”, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Demograf, statystyk, polityk społeczny zajmujący się problematyką  dotyczącą aktywności różnych grup ludności, łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych kobiet, jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Ekspert i kierownik projektów w wielu projektach dotyczących ewaluacji programów społecznych czy polityki społecznej, ekspert wiodący w projektach dotyczących ekonomii społecznej (tym w ramach projektu z MRIPS: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w Polsce, ekspert odpowiedzialny za część związana z ewaluacją i monitoringiem). Autorka publikacji naukowych z tego zakresu. 

 

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak

prof. dr hab. nauk ekonomicznych w  dyscyplinie ekonomia i finanse, pracuje na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej.

Specjalizuje się w ekonomice rynku pracy, polityce społecznej i zarządzaniu zasobami ludzkimi. W swoich badaniach koncentruje się na wielowymiarowych uwarunkowaniach aktywności osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności zawodowej.  Jest autorką ponad 240 publikacji, raportów i ekspertyz, w tym poświęconych społeczno-ekonomicznym kwestiom starzenia się społeczeństwa polskiego. Pracuje w międzynarodowych zespołach badawczych w ramach projektów unijnych, w ostatnich latach takich jak: Age Management Uptake (AMU), Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe (ASPIRE), Homes4Life.Certification for Ageing in Place. Zajmuje się badaniami dotyczącymi środowiska przyjaznego procesom starzenia. Jest członkiem East Network Oxford Institute for Population Ageing, współpracuje jako ekspert ds. zatrudnienia z AGE Platform Europe, jest członkiem z wyboru Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej  Polskiej Akademii Nauk na lata 2020-2024, należy do Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 

 

dr hab. Izabela Krasiejko

prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Od ponad 20 lat metodyk pracy socjalno-wychowawczej z rodziną, od 10 badaczka asystentury rodziny.  Prowadzi implementację Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującego do praktyki asystentów rodziny, pracowników socjalnych i rodzin zastępczych. 

Współpracuje z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej w zakresie szkolenia kadr, doradztwa metodycznego a obecnie jest ekspertem wiodącym w projekcie Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na makroregion południowy. Pracuje jako superwizor w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny przy Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie w obszarze pracy z rodziną. Prowadzi tam również szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz spotkania z psem dla dzieci i całych rodzin (zajęcia wzmacniające więzi rodzic-dziecko).  

 

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

prof. Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pedagog specjalna, psycholog, logopeda. Wieloletnia uczelniana rzeczniczka osób z niepełnosprawnością, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, ekspertka RCPS w Łodzi ds. niepełnosprawności, była przewodnicząca Społecznej Miejskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Oprócz pracy akademickiej posiada doświadczenie doradcze w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością nagrodzona m.in. statuetką „Lodołamacza” POPON. Autorka i współautorka wielu publikacji nt. niepełnosprawności, m.in. książek: Niepełnosprawność – Wyzwania – Praca socjalna (2020), Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim (2018), Schizofrenia w kontekście nauk społecznych (2015), Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami (2014), Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (2014), Prawo medyczne w przypadkach (2014), Głusi. Emancypacje (2013), Mój zawód – moja praca – moja przyszłość. Perspektywy osób z niepełnosprawnością (2011), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych (2009, red.), Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych (2010, red.). 

 

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas

prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.

Socjolożka, badaczka biograficzna.  Przez ponad 20 lat była członkinią zespołu Łódzkiej Szkoły Badań nad Biedą i Pomocą Społeczną badającego ubóstwo i problemy społeczne w Łodzi i województwie łódzkim. Zainteresowana problematyką wykluczenia społecznego i helping professions, w szczególności historiami życia osób zmarginalizowanych oraz reformatorów społecznych, działaniami podejmowanymi przez instytucje i organizacje pomocowe wobec dzieci i dorosłych zagrożonych ekskluzją. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów, opracowań i ekspertyz tematycznych oraz trzech monografii: „Mężczyźni z enklaw biedy. Rekonstrukcja pełnionych ról społecznych” (Łódź 2004), „Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Kraków 2014), „Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna” (Łódź 2016).

 

dr Dorota Kałuża-Kopias

dr n. ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.

Członkini Rady Programowej Centrum Studiów Migracyjnych UŁ. Współpracowniczka Komitetu Badań nad Migracjami PAN w sekcji migracji wewnętrznych i badań regionalnych. Główne obszary badawcze to migracje ludności w kontekście rynku pracy oraz starzenia się ludności. Uczestniczka krajowych projektów badawczych: „Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej,” „Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku”, „Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym”, „Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski – przyczyny, etapy, następstwa”, „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, „Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch pokoleń – udzielających wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki nad osobami starszymi”. Efektem prowadzonych analiz są liczne publikacje.

 

Sławomir Kania

dyrektor naukowy Pracowni Profilaktyki Pozytywnej, Wiceprezes Fundacji Psychoedukacji i Psychoterapii Intra w Opolu, pracownik Uniwersytetu Opolskiego, doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pedagog, profilaktyk społeczny, mediator, tutor rozwojowy, broker edukacyjny, socjoterapeuta oraz trener umiejętności wychowawczych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zachowań ryzykownych i prospołecznych dzieci i młodzieży. Autor ponad 70 prac naukowych z zakresu profilaktyki społecznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, pracy z rodzinami osób uzależnionych, pracy profilaktyczno-wychowawczej z uczniami.  Trener umiejętności społecznych dzieci i młodzieży współpracujący z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu. Animator społeczny w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Dominik Owczarek

dyrektor Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych.

Polski korespondent Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) z siedzibą w Dublinie. Absolwent filozofii i psychologii, a także socjologicznych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta Freie Universität w Berlinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek sieci Trade Union related Research Institutes (TURI) przy brukselskim ETUI oraz stały członek Komitetu ds. Zatrudnienia, Mobilności i Rynku Pracy przy ETUC. Specjalizuje się w zagadnieniach porównawczej polityki społecznej i dialogu społecznego. Ekspert w kilkudziesięciu międzynarodowych projektach finansowanych przez Komisję Europejską i inne międzynarodowe organizacje. Współautor pionierskich badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce i rekomendacji w zakresie polityk publicznych adresowanych do tej grupy

 

Łukasz Waszak

prezes Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS prowadzącego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Prawnik, od ponad 20 lat związany z sektorem pozarządowym w województwie łódzkim. Specjalista w zakresie współpracy międzysektorowej. Członek zespołów roboczych ds. opracowania modeli współpracy administracji publicznej z NGO/PES w zakresie kontraktacji usług społecznych.