Loading color scheme

Organizator i finansowanie

Konferencja realizowana jest w ramach działań prowadzonych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”.

 

Na podprojekt składają się działania związane z utworzeniem i zapewnieniem funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej - ROIS – powołanego w strukturze RCPS w Łodzi, podmiotu o charakterze opiniodawczo-doradczym, którego efekty działań, głównie w formie upowszechniania wiedzy gromadzonej na podstawie realizowanych badań i analiz dotyczących sfery społecznej, mają przyczyniać się do prawidłowej realizacji i efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej:

• gromadzi dane z obszaru zjawisk i procesów zachodzących w sferze społecznej, w tym integracji społecznej, problemów społecznych w regionie łódzkim
• monitoruje wybrane zjawiska i problemy społeczne występujące w województwie łódzkim
• identyfikuje potrzeby informacyjne z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym analizuje i identyfikuje potrzeby badawcze instytucji administracji samorządowej działających w sferze społecznej
• prowadzi badania regionalne i analizy z zakresu polityki społecznej, integracji społecznej
• tworzy na ich podstawie kompleksowe bazy danych i je systematycznie aktualizuje
• upowszechnia wiedzę zdobytą w wyniku realizowanych badań oraz uzyskane z nich wnioski i rekomendacje
• promuje zidentyfikowane innowacyjne rozwiązania w zakresie aktywnej integracji społecznej
• wydaje rekomendacje, zalecenia, wytyczne co do praktycznej realizacji działań z zakresu integracji społecznej na podstawie działalności o charakterze badawczym
• zbiera i udostępnia istniejące opracowania, raporty, dane dotyczące aktywnej integracji społecznej
• współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze badawczym, np. ROT i RORP, Jednostką Ewaluacyjną Województwa Łódzkiego celem

 

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% – ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.