Loading color scheme

WOJEWÓDZKA STRATEGIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2030

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w myśl zapisów art. 16 b Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 1622, 1690,1818)  opracowuje strategię w zakresie polityki społecznej do roku 2030.
W ramach przygotowania projektu dokumentu w 2019 roku wykonane zostały prace naukowo-badawcze (badania i analizy) oraz konsultacje eksperckie, wewnętrzne oraz społeczne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Założenia oraz projekt Strategii został opracowany przez Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi we współpracy z firmą EGO – Evaluation for Government Organization. W procesie konsultacji eksperckich brali udział praktycy i przedstawicieli świata akademickiego. W konsultacjach wewnętrznych na poziomie instytucjonalnym uczestniczyli przedstawiciele instytucji z poziomu regionu, tworzący zespół roboczy ds. opracowania przedmiotowej Strategii. Z kolei w konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego województwa łódzkiego.

Kluczowe zasady, według których sporządzana jest Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 to:
• Równość i Solidarność: Strategia wspiera tworzenie równych warunków do osiągania wysokiej jakości życia dla różnych grup mieszkańców odwołując się do solidarności w stosunku do grup osób wykluczonych społecznie lub na to wykluczenie narażonych.

• Spójność i Włączenie: Strategia wspiera realizowanie działań nastawionych na włączanie różnych grup ludności do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym czy kulturalnym regionu, prowadząc do osiągania spójności społecznej na obszarze województwa.

• Partycypacja i Partnerstwo: Strategia wspiera partycypację wszystkich interesariuszy, a w szczególności mieszkańców i organizacji społecznych, zarówno w realizacji zapisów Strategii, jak i szerzej, w realizacji działań władz publicznych szczebla regionalnego i lokalnego na zasadach partnerskich.

• Ochrona przed dyskryminacją i stygmatyzacją: Strategia wspiera przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji różnych grup mieszkańców z różnych powodów, w tym m.in. płci, wieku, rasy, pochodzenia, statusu materialnego, wyznawanych poglądów, wiary, orientacji seksualnej.

• Transparentność działań i procesów: Strategia wspiera transparentność w realizacji działań przez władze szczebla regionalnego i lokalnego, która sprzyja budowaniu zaufania mieszkańców do władz publicznych, co ułatwia realizację zapisów Strategii.

• Poszanowanie środowiska: Strategia wspiera realizację działań z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Merytoryczny zakres strategii zorganizowany został wokół przypisanych do celów szczegółowych dokumentu kierunków działania, czyli głównych obszarów interwencji w ramach polityki społecznej. Wyodrębniono następujące kierunki:
• Aktywne i silne społeczeństwo:
   - kapitał społeczny
   - wsparcie rodziny
   - edukacja
   - kultura

• Standardy i jakość życia:
   - ubóstwo oraz ubóstwo energetyczne
   - aktywność zawodowa
   - mieszkalnictwo
   - zdrowy styl życia

• Włączenie społeczno-zawodowe
   - wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu
   - osoby starsze
   - wsparcie osób uzależnionych lub narażonych na uzależnienia i zachowania ryzykowne
   - bezdomność
   - dostępność społeczno-przestrzenna

• Zagadnienia horyzontalne:
   - ekonomia społeczna
   - usługi społeczne

W Strategii zastosowane podejście, które każdemu kierunkowi działania z osobna przypisuje sposób jego realizacji, składający się z szeregu elementów: diagnoza (zawierająca odniesienie do podstawowych danych, jak i do dotychczas zrealizowanych działań), wskazanie do realizacji konkretnych zadań, mechanizmy, które powinny zostać uruchomione, aby móc zrealizować proponowane działania, a także zasoby i interesariusze (w tym instytucje odpowiedzialne za realizację tych zadań) oraz wskaźniki realizacji danego kierunku działania.
Opracowywany dokument stanowić będzie podstawę merytoryczną dla opracowywanych w nowej perspektywie (po roku 2020) Programów Wojewódzkich w zakresie polityki społecznej, dotyczących:
a. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej;
b. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
c. Przeciwdziałania Narkomanii;
d. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
e. Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych