Loading color scheme

Konferencja ONLINE - 11.12.2020.

Konferencja pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 – konsultacja obszarów merytorycznych” realizowana jest w ramach procesu konsultacji dokumentu.
Jej celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prac nad Wojewódzką Strategią w zakresie Polityki Społecznej 2030, a także omówienie z uczestnikami i konsultacja zagadnień wpisujących się w zakres merytoryczny dokumentu, w ramach ośmiu obszarów tematycznych:

1. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2. ubóstwo i bezdomność,
3. ubóstwo energetyczne,
4. starzejące się społeczeństwo,
5. niepełnosprawność i niesamodzielność,
6. ekonomia społeczna,
7. migracje,
8. zachowania ryzykowne i uzależnienia.

Obszary te zostały wyznaczone w oparciu o zapisy projektu „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” odnoszące się do drugiego celu strategicznego dotyczącego sfery społecznej: „Obywatelskie społeczeństwo równych szans”.

Konferencja pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 – konsultacja obszarów merytorycznych” jest skierowana w szczególności do przedstawicieli:
• jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027,
• jednostek administracji rządowej zajmujących się problematyką polityki społecznej,
• departamentów i jednostek podległych samorządowi województwa łódzkiego zajmujących się problematyką polityki społecznej,
• jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej,
• instytucji i organizacji, w tym pozarządowych, zajmujących się polityką społeczną,
• innych podmiotów zajmujących się polityką społeczną w województwie łódzkim.