Loading color scheme

O BADANIU „UBÓSTWO ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”

Ubóstwo energetyczne jest zjawiskiem, którego konceptualizacje pojawiły się stosunkowo niedawno. W Wielkiej Brytanii problem ten badany jest od lat 80-tych ubiegłego wieku, w Polsce pierwsze badania pojawiły się w latach 2013-2015, zaś na poziomie instytucji Unii Europejskiej zaczęto podejmować działania rozpoznawcze dopiero w ostatnich latach. Do tej pory nie dysponujemy ustaloną definicją tego zjawiska przyjętą w Polsce i przez instytucje Unii Europejskiej, co przede wszystkim związane jest z faktem wielowymiarowego pojmowania specyfiki tego zjawiska. Obecnie różne ośrodki badawcze w Polsce podejmują próbę konceptualizacji zjawiska ubóstwa energetycznego. Jedna z definicji brzmi następująco:

ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energe­tycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które skła­da się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w po­zosta­łe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób pod­sta­wowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospo­darstwa domowego.” (Owczarek, Miazga, 2015)

 

Badanie pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim” jest pierwszą szczegółową analizą ubóstwa energetycznego w ujęciu regionalnym w Polsce. Koncepcję badania przygotowano pod nadzorem Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi (RCPS) w pierwszym półroczu 2019 roku i skonsultowano z grupą roboczą przedstawicieli samorządu i niezależnych ekspertów.

 

Głównym celem badania było oszacowanie skali i charakterystyka ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim wraz ze sformułowaniem rekomendacji dla instytucji realizujących politykę publiczną adresowaną do badanej grupy.

1. Cel główny badania osiągnięto poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
2. Oszacowanie skali ubóstwa energetycznego;
3. Charakterystyka grupy ubogich energetycznie;
4. Analiza mechanizmów prowadzących do ubóstwa energetycznego, radzenia sobie z tym problemem i konsekwencji tego stanu dla członków gospodarstw domowych;
5. Analiza skuteczności obecnych programów wsparcia ubogich energetycznie;
6. Sformułowanie zestawu rekomendacji dla instytucji, w tym na szczeblu lokalnym, realizujących politykę adresowaną do grupy ubogich energetycznie.

 

W okresie listopad 2019 – marzec 2020 przeprowadzono badanie terenowe i opracowano raport, w oparciu o następujące metody i techniki:

• analizę danych zastanych, w tym istniejących danych Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, dokumentów strategicznych, publikacji naukowych i ewaluacji;

• analizy ilościowe odpowiedzi reprezentatywnej próby 800 gospodarstw domowych z województwa łódzkiego w badaniu ankietowym wspomaganym komputerowo (CAPI);

• analizy jakościowe treści wywiadów z celowo wybraną i zróżnicowaną grupą 15 ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz 10 instytucji i ekspertów z województwa łódzkiego;

• konsultacje on-line wyników raportu z interesariuszami badania, przeprowadzone w konsekwencji wystąpienia sytuacji pandemicznej SARS-CoV-2 w końcowej fazie realizacji raportu.

 

Wyniki badania mogą stanowić nie tylko źródło wiedzy niezbędnej dla lepszego profilowania wsparcia prowadzonego w ramach VI i IX osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 ale również przyczynią się do opracowania priorytetów na kolejny okres programowania. Dzięki pogłębionemu zbadaniu zjawiska, tworzona polityka dotycząca ubóstwa energetycznego, może być budowana w oparciu o wiedzę, rzetelne dowody i trafne rekomendacje sformułowane na bazie aktualnych danych.

Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019 i 2020, podprojektu „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.